Welcome to our Sprachinstitut TREFFPUNKT-ONLINE German Courses

Sprachinstitut TREFFPUNKT bei Facebook Sprachinstitut TREFFPUNKT  Twitter Sprachinstitut TREFFPUNKT  bei Google+
Intenzívně kurzy nčmčiny v Bambergu a TREFF PUNKT

P��prava na TestDaF u Treffpunkt TREFFPUNKT

P��prava na TestDaF u Treffpunkt

Praha, kv�ten 2007

Jazykovou �kolu Treffpunkt jsem si vybrala po dlouhém rozhodov�n� a hled�n�. Vzhledem k tomu, �e jsem se cht�la rozhodnout odpov�dn�, nav�t�vila jsem dokonce n�které jiné jazykové �koly v N�mecku osobn�, ale byla jsem zklam�na. Za investované n�klady jsem toti� cht�la naj�t co nejlep�� �kolu, kter� by m� p�ipravila na TestDaF...>>>

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

... C�l mého pl�novaného osmit�denn�ho pobytu v N�mecku byl jasn� - v�razné zlep�en� m�ch znalost� n�m�iny a p��prava na zkou�ku TestDaF v �asov� omezeném r�mci 8 t�dn�.

Kdy� jsem poté na�la Treffpunkt na internetu, rozhodla jsem se velmi rychle. Na webov�ch str�nk�ch Treffpunkt jsem si p�e�etla mnoho zaj�mav�ch informac� o �kole a na�la jsem velké mno�stv� fotek, které dob�e vyjad�ovaly atmosféru ve �kole, co� m� jednozna�n� p�esv�d�ilo. D�le�itou roli pro m� také hr�ly p�edev��m malé skupiny ve t��d� (maxim�ln� 8 student�, zat�mco v jin�ch �kol�ch je to obvykle kolem 15 ale dokonce i v�ce). A mus�m ��ci, �e jsem po mém p��jezdu do Bambergu v �noru 2007 byla nad�en�. V�echno, co jsem o�ek�vala, jsem toti� v Treffpunkt skute�n� na�la - skv�lou uvoln�nou atmosféru ve �kole a p��telské a v�dy optimistické u�itele.

Ke svému pot�en� jsem také zjistila, �e skupiny jsou ve skute�nosti pr�m�rn� dokonce men�� a sice kolem 5 student�. Ale ani 2-3 lidé ve skupin� nejsou ob�as v�jimkou. Treffpunkt se o své studenty velmi dob�e star� nejen ve �kole, ale i v jejich volném �ase, co� dokazuje program pro voln� �as, kter� je ka�d� t�den aktualizov�n. Ale samoz�ejm� se ka�d� m��e s�m rozhodnout, zda se nab�zen�ch aktivit chce z��astnit �i nikoli. Nikdo nikoho nenut�. Ale jsem si jist�, �e si zde ka�d� vybere podle svého vkusu - sport, prohl�dku m�sta, hosp�dky nebo r�zné v�lety atd. ��ast na t�chto aktivit�ch nab�z� rovn� mnoho p��le�itost� k mluven� n�mecky a to je samoz�ejm� velmi d�le�ité! Je zde p��le�itost mluvit jak s ostatn�mi studenty, tak i s u�iteli a n�meck�mi p��teli z Bambergu. D�le mus�m také zm�nit, �e Bamberg je jedno z nejkr�sn�j��m m�st, které jsem dosud nav�t�vila. Mus� okouzlit ka�dého, je tak klidné a malebné a jeho obyvatelé jsou velmi p��tel�t�. Také moje hostitelsk� rodina byla velmi mil� a m�li jsme velmi dobr� vztah.

Treffpunkt pe�uje o kvalitu v�ech nab�zen�ch slu�eb v�etn� ubytov�n�. Ka�d� p�tek jsme museli zodpov�d�t dotazn�k, ve kterém jsme byli t�z�ni na r�zné aspekty Treffpunkt. Nap��klad zda s n�mi na�e hostitelsk� rodina mluv�, zda je v na�em pokoji dostate�né teplo a sv�tlo �i zda n�m chutn� j�dlo. Krom� toho jsme také hodnotili u�itele - zda chod� v�as do hodiny, zda se pe�liv� p�ipravuj� �i zda dbaj� na na�e p��n�. Byla jsem velmi p�ekvapen�, kolik student� bylo u Treffpunkt ji� po n�kolik�té.

Mnoz� zde tr�v� svou dovolenou - a nen� divu, �e n�kte�� se tam dokonce vrac� ka�d� rok. Spoj� tak p��jemné s u�ite�n�m. Doba str�ven� u Treffpunkt byla pro m� velmi p��nosn�, kvalita vyu�ov�n� byla také vysok�. Alexandra pro m� p�ipravila efektivn� program a m� u�itelé - Dorle a Armin m� vyu�ovali velmi profesion�ln�. Také mi dali k dispozici mnoho u�ite�n�ch materi�l� pro zkou�ku. Proto bych t�mto cht�la je�t� jednou v�em ve �kole pod�kovat, p�edev��m Alexand�e, Arminovi, Dorle, Dani a Claudii za jejich velkou podporu a mnoho z�bavy. To, jak zvl�daj� svou pr�ci, pova�uji opravdu za v�jime�né! A zjevn� je to také moc bav�. Jinak by to nebylo mo�né d�lat.

M�j pobyt u Treffpunkt byl pro m� nezapomenuteln�m z�itkem. Smutn�m momentem pro m� bylo pouze to, kdy� jsem se musela vr�tit do �ech. Ale douf�m, �e se znovu vr�t�m. Treffpunkt bych ka�dému srde�n� doporu�ila.

S kr�sn�mi pozdravy z Prahy

Ilona �trosov�

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Lesen Sie weitere Kommentare auf...
... DEUTSCH
Kommentare in deutscher Sprache
Atsuko, Augustin, Augusto, Barbara, Carl, Carina, Christine, Frida,Gerry, Javier, Kristine, Lauri, Niels, Ilona, Pietro, Robert, ...
... ENGLISCH
Kommentare in engischer Sprache Andrew, Allan, Bob, Cosmin, Caroline, Darran, Darren, Eamonn, Eric, George, Hunter, Huw, Jeff, Joseph, Katja, Kristine, Nick, Renata, Ruth, Scott, Steve, ..
... BRASILIANISCH
Kommentare in französischer Sprache Christian, Jaime
... HOLLÄNDISCH Kommentare in holländischer Sprache Vinco
... ITALIENISCH
Kommentare in italienischer Sprache Alessio, Barbara, Elena, Franca, Francesa, Gabriele, Giovanna, Marina, Laura, Luca, Paolo, Patricia, Rosanna e Enzo ...
... JAPANISCH
Kommentare in japanischer Sprache Atsushi, Ayako, Atsuko, Junko,Masaki
... POLNISCH
Kommentare in polnischer Sprache Anna, Kasia, Kasia, Maciek, Marek
... TSCHECHISCH
Kommentare in deutscher Sprache

Ilona, Lucie, MilanZdenek

... TÜRKISCH
Kommentare in türkischer Sprache Namik
... SPANISCH
Kommentare in spanischer Sprache Adelina, Augustin, Augusto, Carlos, Eva, Gustavo, Maria (2002), Maria (2010),Maria Justa, Mariella, Petro, Sandra...

up to study in germany Zurück zur Homepage - Übersicht aller Kommentare der TREFFPUNKT - Studenten

Sie finden bei uns: Firmenkurse, Outsourcing, Schulungsprogramme, Sprachprogramme, deutsch lernen, Deutschlernen, Sprachkurse
[ German Online Coures ] [ English Online Courses ] [ German in the house of the teacher - Home Tuition ] [ Sprachinstitut TREFFPUNKT-ONLINE ]
[ masthead ] [ home ]
Sie finden bei uns: Deutschkurse in Deutschland, Deutschkurs, Deutschkurse, Sprachschule, Sprachunterricht
Contents: Alexandra von Rohr, Sprachinstitut TREFFPUNKT-ONLINE
Last update: 28 Mai, 2018 - info@german-language-schools-review.info
Copyright © Sprachinstitut TREFFPUNKT-ONLINE - German courses in Germany - 1995-2018